Om Boolag.se
Domar och beslut Kontakt
Användare
Logga in Registrera

Domar och beslut

Tvistemål
TVISTEMÅL
Ett tvistemål eller civilmål är i svensk rätt de mål där allmän domstol
handlägger och avgör frågor mellan enskilda parter som inte kan komma överens. Den som väcker talan mot någon i ett tvistemål betecknas kärande och motparten betecknas svarande.  Några av de vanligaste tvisterna är tvister om pengar, konsumenttvister och tvist inom familjen.
Förenklat tvistemål
Förenklat tvistemål
Förenklat tvistemål, FT-mål eller småmål är i nordiskrätt ett tvistemål som handläggs enligt undantag i rättegångsbalken – på grund av att värdet av det som yrkas i målet uppenbart inte överstiger hälften av prisbasbeloppet.
Brottmål
Brottmål
Med brottmål avses samtliga mål i vilka talan förs om ansvar för brott. I de flesta länder förs brottmål å det allmännas vägnar av en åklagare. Regler för rättegången finns främst i rättegångsbalken. Brottmål handläggs vid allmän domstol, som exempelvis tingsrätten. Förfarandet kan hänföra sig till brott såväl enligt brottsbalken som till annan strafflagstiftning.
Strafföreläggande
Strafföreläggande
Strafföreläggande innebär att en person som är misstänkt för brott omedelbart eller inom viss tid föreläggs ett bötesstraff som utfärdas antingen av åklagare eller tullåklagare.  Strafföreläggande är möjligt för brott där påföljden är begränsat till böter och/eller villkorlig dom. Exempel på sådana brott är stöld, snatteri och trafikförseelser.